ឪពុកលម្អិតពី មូលហេតុ ឃា.តកម្មនៅក្នុងបន្ទប់ជួល ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង…(មានវីដេអូ)

ព័ត៌មានសង្គម

ឪពុកលម្អិតពី មូលហេតុ ឃា.តកម្មនៅក្នុងបន្ទប់ជួល ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង…(មានវីដេអូ)

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

https://youtu.be/EUvwrXX-0ck