ឱ្យរាង​ នៅសុខៗ​ ធ្វើវីដេអូហូបទុរេន ហើយដៀលអ្នកស្រែ គ្មានសមត្ថភាព ទិញហូបដូចខ្លួន ឥលូវស្ពៃ…(មានវីដេអូ)

កម្សាន្ដ

ឱ្យរាង​ នៅសុខៗ​ ធ្វើវីដេអូហូបទុរេន ហើយដៀលអ្នកស្រែ គ្មានសមត្ថភាព ទិញហូបដូចខ្លួន ឥលូវស្ពៃ…(មានវីដេអូ)

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

https://youtu.be/Q3pqfF5wuFE