ស្ទើរតែមិនជឿ លោក មាស រិទ្ធី ដែលជាឪពុមារ ឧកញ៉ា ឈាង រត្ន ទម្លាយថា…

ព័ត៌មានសង្គម

ស្ទើរតែមិនជឿ លោក មាស រិទ្ធី ដែលជាឪពុមារ ឧកញ៉ា ឈាង រត្ន ទម្លាយថា…

សូមទស្សនាវីដេអូ៖