អុញនុះ​ ចែរី ទម្លាយ មូលហេតុបែកគ្នា​ អតីតប្ដី ចោទខ្លួនថា លួ.ចមានស.ហា.យ.ទាក់ទងជាមួយនឹង…​

កម្សាន្ដ

ចែរី ទម្លាយ មូលហេតុបែកគ្នា​ អតីតប្ដី ចោទខ្លួនថា លួ.ចមានស.ហា.យ.ទាក់ទងជាមួយនឹង…​

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

https://youtu.be/ftFUH1p6G2Y