ពិតជាជ្រះថ្លាណាស់! ឯកឧត្តម ម៉ុង ឬទ្ធី មានឧប្បនិស្ស័យបានជួបលោកនេនពីរអង្គ និងបានប្រគេនបច្ច័យចំនួន…

កម្សាន្ដ

ពិតជាជ្រះថ្លាណាស់! ឯកឧត្តម ម៉ុង ឬទ្ធី មានឧប្បនិស្ស័យបានជួបលោកនេនពីរអង្គ និងបានប្រគេនបច្ច័យចំនួន…

សូមទស្សនាវីដេអូ៖