ពូម៉ៅ ក្តៅចិត្តចេញមុនបកស្រាយ ក្រោយមានអ្នកក្លែងបន្លំជារូបលោកធ្វើរឿងនេះដាក់ ចែដាណា ខណៈទើបការហើយថ្មីៗ…

កម្សាន្ដ

ពូម៉ៅ ក្តៅចិត្តចេញមុនបកស្រាយ ក្រោយមានអ្នកក្លែងបន្លំជារូបលោកធ្វើរឿងនេះដាក់ ចែដាណា ខណៈទើបការហើយថ្មីៗ…

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

https://youtu.be/PqGE8vi1BfI?si=IELAyBiID9wxsTIV