ហួសចិត្ត! បុរសម្នាក់ដាក់ឱ្យចំៗទៅអ្នកជិះម៉ូតូខាកស្ដោះតាមផ្លូវធ្លាក់មកលើដៃខ្លួន/ឱក សុគន្ធកញ្ញា នៅតែទទួល…

កម្សាន្ដ

ហួសចិត្ត! បុរសម្នាក់ដាក់ឱ្យចំៗទៅអ្នកជិះម៉ូតូខាកស្ដោះតាមផ្លូវធ្លាក់មកលើដៃខ្លួន/ឱក សុគន្ធកញ្ញា នៅតែទទួល…

សូមទស្សនាវីដេអូ៖