អីយ៉ាស់បាត់មុខយូរ លាង ចាន់ឡា​ បង្ហាញខ្លួនជាថ្មីធ្វើឱ្យមហាជនសរសើរព្រោងព្រាត…

កម្សាន្ដ

អីយ៉ាស់បាត់មុខយូរ លាង ចាន់ឡា​ បង្ហាញខ្លួនជាថ្មីធ្វើឱ្យមហាជនសរសើរព្រោងព្រាត…

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖