ក្តៅៗ គ្រួសាររបស់ស្ត្រីម្នាក់ លើកគ្នាតវ៉ា ពីមុខមន្ទីរពហុព្យាបាលនិងសម្ភពអង្គរធំ

ព័ត៌មានសង្គម

ក្តៅៗ គ្រួសាររបស់ស្ត្រីម្នាក់ លើកគ្នាតវ៉ា ពីមុខមន្ទីរពហុព្យាបាលនិងសម្ភពអង្គរធំ

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

https://youtu.be/iC_UL7S6ZDU