លោក​ មាស ​រិទ្ធី​ លម្អិតរឿង​ ប្រជាពលរដ្ឋ នាំគ្នាទៅ បោចស្មៅ ក្បែរអាស្រមព្រះអង្គ ចាន់មុន្នី ថា ថ្នាំស័ក្តិ​សិទ្ធ…

កម្សាន្ដ

លោក​ មាស ​រិទ្ធី​ លម្អិតរឿង​ ប្រជាពលរដ្ឋ នាំគ្នាទៅ បោចស្មៅ ក្បែរអាស្រមព្រះអង្គ ចាន់មុន្នី ថា ថ្នាំស័ក្តិ​សិទ្ធ…

សូមទស្សនាវីដេអូ៖

https://youtu.be/ZHa6df5s5EQ